Inscripció

Dades personals


*Primer cognom

Segon cognom

*Nom

*DNI

*Categoria professional

*Centre de treball

Especialitat

Càrrec

Direcció

Codi Postal

*Localitat

Província

*Telèfon de contacte

Fax

*La vostra adreça electrònica

(*) Aquestes dades són obligatòries, sense les quals no es poden inscriure els assistents.

Quota d'inscripció


*Quotes:
Fins al 27 d'octubre (80€)A partir del 28 d'octubre (120€)Estudiants d'infermeria (30€) (**)
(**) Cal aportar documentació acreditativa.


Estudiants infermeria cal adjuntar justificant de matrícula.
Justificant de matrícula (jpg o pdf, límit 2mb):


El dinar està inclòs en el preu. Teniu alguna intol·lerància o al·lèrgia? No


*Escollir taller (places limitades)


PICC: col·locació i cuidatgesDermocosmètica i maquillatge correctorCap


Forma de pagament


Transferència bancària, al c/c 2100 0010 37 02 01889112, entitat la Caixa, Caixabank, S.A., (IBAN ES38 2100 0010 3702 0188 9112) referència Inscripció Jornada Infermeria 2015 – NOM DE LA PERSONA INSCRITA.

No es confirmarà cap inscripció sense el pagament de la quota corresponent.

Per a qualsevol dubte o aclariment envieu un correu electrònic a jornada.oncologica@grupsagessa.cat.


Cancel·lacions


Les sol·licituds de cancel·lacions es faran sempre per escrit, dirigides a la Secretaria Tècnica, abans del dia 8 de novembre de 2017. Es descomptarà un 50% per despeses de cancel·lació. A partir d’aquesta data no s’acceptaran cancel·lacions, ni es tindrà dret a reemborsament.


Les devolucions es faran amb posterioritat a la celebració de la jornada.

Facturació (a complimentar en cas de necessitar factura)


Raó Social

NIF/CIF

Persona de contacte

Telèfon

Fax

Adreça electrònica de contacte

Direcció

Codi Postal

Localitat

Província
*Justificant de pagament de la inscripció (jpg o pdf, límit 2mb):
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els comuniquem que les dades que es subministren voluntàriament en aquest formulari d’inscripció s’inclouran en un fitxer de dades del qual n’és responsable l’HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, SAM, amb la finalitat de gestionar la jornada a la que s’han registrat, així com remetre informació sobre altres esdeveniments, activitats i cursos organitzats per Infermeria Oncològica de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus que puguin ser del seu interès.
Aquesta acceptació sempre tindrà caràcter revocable. Així mateix, informem que la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’àmbit reconegut per la LOPD adreçant una sol·licitud per escrit a: Hospital Universitari Sant Joan de Reus amb domicili a l’avinguda del Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus o a l’adreça de correu electrònic lopd@grupsagessa.com